Increasing safety and health at work in the company Rolix
(creșterea siguranței și sănătății muncii in cadrul companiei Rolix)

 

 

Working conditions are a major motivator. It is clear that providing quality working conditions increase people's pleasure and efficiency, working conditions falls in basic needs, physiological.

Most employees are directly influenced by the working conditions offered by the company, so some of them can reach up to resignation when it comes to conditions they endure daily. Whether it's about adverse physical conditions such as dirt, noise or odors, or about psychological tension charged atmosphere, many employees endure discomfort until you get to leave the organization they work http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/media/photos/csr.jpgfor.

Instructiuni-proprii-de-securitate-si-sanatate-in-munca-81A significant motivating factor of importance is the working conditions.

(Condiţiile de muncă sunt un important element motivator. Este evident faptul că oferirea unor condiţii de muncă de calitate creşte plăcerea şi randamentul oamenilor, condiţiile de muncă se incadreaza în grupa nevoilor primare, fiziologice.

Majoritatea angajaţilor sunt direct influenţaţi de condiţiile de lucru oferite de companie, de aceea o parte dintre aceştia pot ajunge până la demisie atunci când e vorba de condiţiile pe care le suporta zi de zi. Fie ca este vorba despre condiţii fizice nefaste precum murdăria, zgomotul sau mirosurile neplăcute, fie despre o atmosfera încărcată de tensiune psihologică, mulţi dintre angajaţi îndură disconfortul pana când ajung să părăsească organizaţia pentru care lucrează .

Un factor motivator de o importanţă însemnată îl constituie condiţiile de muncă.)

Proposals to improve our work in the SC Rolix Impex Series SRL
(Propuneri pentru imbuntatirea conditilor de munca in cadru SC Rolix Impex Series SRL)

Buildings owned by our company is divided into three distinct zones with a total area of about 1500sqm:
(Cladirea detinuta de compania noastra este impartita in 3 zone distincte in suprafat totala de aprox 1500mp:)

-   Basement (Demisol )

-          The oldest part of the building constructed 70 years ago. It is a partially underground building made of brick and concrete. In this area there are two buildings, one office Production Manager, boys locker room, 2 bathrooms of which 1 with shower. When this building was bought what was in extremely poor condition, the building had been abandoned for 10 years and even form a lake inside its walls were all cracked and moldy. The building had no roof but a teresa not able to sustain infiltration of rainwater.
(Partea cea mai veche din cladire construita acum circa 70 de ani. Este o cladire partial sub pamant realizata din caramida si beton. In acesta zona se afla 2 hale, 1 birou sef productie, vestiar baieti, 2 grupuri sanitare din care 1 cu dus. Cand a fost cumparata cladirea aceasta ce afla in conditii extrem de precare, cladirea fusese abandonata timp de 10 ani si se formase chiar un lac in interiorul acesteia, peretii erau toti crapati si mucegaiti. Cladirea nu avea acoperis ci doar o teresa care nu mai putea sustine infiltratiile de apa de ploaie. )

-          For 10 years we have brought many improvements to the building but there are many things to be improved. Here were these:
http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/styles/large/public/core-page-inserted-images/too_hot_too_cold_-_revised.jpg(Timp de 10 ani s-au adus numeroase imbunatatiri cladirii insa mai sunt foarte multe lucruri de imbunatatit. Iata care ar fi acestea:)

o    A thermal comfort and/or air conditioning (Confort termic si/sau climatizare):

§  This part of the building does not have a proper thermal insulation. Although the walls are very thick insulation is inexistent. Because this building is part of the basement is fairly constant temperature (around 200C and 170C winter summer until the end of December and then decreases to 7-80C).
(Aceasta parte de cladire nu are o izolatie termica propriu-zisa. Desi peretii sunt foarte grosi izolatia este ca si inexistenta. Din cauza faptului ca aceasta parte de cladire se afla la demisol temperatura este destul de constanta (in jur de 200C vara si 170C iarna pana la sfarsitul lui decembrie dupa care scade spre 7-80C))

§  The windows are a large number (to make up for the lack of light) them having an identical length of the building and are formed from a single sheet of glass. To increase thermal comfort substations should replace all existing windows with some type of fixed or opening casement windows for ventilation.
(De asemenea ferestrele sunt intr-un numar foarte mare (ca sa suplineasca lipsa de lumina) acestea avand o vechime identica cu a cladirii si sunt formate dintr-o singura foaie de sticla. Pentru a creste substatial confort termic ar trebui inlocuite toate ferestrele existente cu unele tip termopan fixe sau cu deschidere batanta pentru aerisire. )

§  Outer door as all the interior doors are made of sheet metal with no thermal protection
(Usa exterioara ca si toate usile interioare este realizata din tabla metalica fara nici un fel de protectie termica)

§  Because of the large volume of air that must be heated we propose the creation of zones of radiant heating limited to work or work where each worker activates heating costs.
(Din cauza volumelor foarte mari de aer ce trebuiesc incalzite propunem crearea unor zone cu incalzire radiante limitate la lucrul de munca unde activeaza fiecare lucrator altfel costurile de incalzire.)

§  RECOMMENDATION:

·         http://www.incalzirehala.ro/wp-content/uploads/2011/01/comparatie-tuburi-radiante-cu-sisteme-traditionale.jpgReplace all old doors and windows with double glazed system. There are 26 windows (ie ~ 140mp) + 9 Doors (1 indoor outdoor +7)
(Inlocuirea tuturor ferestrelor si usilor vechi cu sistem tip termopan. Sunt 26 ferestre (adica ~140mp) + 9 usi (1 exterioara + 7 interioare))

·         use radiant tubes (black heat radiant) heat the gas flow without air travel. In addition, the heat reaches only the location where it is needed. Short heating time and lower room temperature can lead to big energy savings, cost savings can reach 40%. It uses an open ceramic burner for heating. It emits a high level of heat over a relatively small area. Because this unit uses combustion should be considered ventilation of the room. Possible installation locations: hall building, production facilities, aircraft hangars and stadiums, and other open spaces. The benefits of radiant heating include:

o    a short heating time

o    a high temperature from floor

o    Quiet

o    Lack of air movement

o    Low power consumption

o    Warming a "zone" (only where necessary)

·         folosirea tuburilor radiante (caldura neagra radianta) cu gaz ce incalzesc fără să deplaseze aerul. În plus, căldura ajunge doar în locaţia în care este necesară. Scurta perioadă de încălzire şi temperatura scăzută a camerei pot duce la mari economisiri de energie, economiile ce pot ajunge la 40%. Se foloseşte un arzător din ceramică deschis, pentru încălzire. Acesta emite un nivel înalt de căldură asupra unei suprafeţe relativ mică. Deoarece această unitate foloseşte combustie, trebuie luată în considerare ventilaţia din cameră. Locaţii posibile de instalare: hale de construcţie, unităţi de producţie, hangare pentru avioane şi stadioane, sau alte spaţii deschise. Beneficiile încălzirii prin radiaţie includ:

o    Timp de încălzire scurt

o    Temperatură ridicată la podea

o    Silenţiozitate

o    Lipsa mişcării aerului

o    Consum scăzut de energie

o    Încălzirea “pe zone” (doar acolo unde este nevoie)

http://www.elcosh.org/record/document/2149/4.jpg

o    Ventilation (Ventilatie):

§  In this area of the building (basement) there are 2 halls in which large amounts of pollutants are produced (industrial smoke or shielding gases) due to electric arc welding equipment type:

·         Mig-Mag (inert gas CO2), six devices

·         Tig (argon inert gas), 1 device

·         Welding in points (mono-point), 3 devices

·         Welding multi-point, one installs with 32 simultaneous welding heads

(In aceasta zona cladirii (demisol) se afla 2 hale in care se produc mari cantitati de noxe (fum industrial sau gaze de protectie) din cauza aparatelor de sudura cu arc electric tip:

·         Mig-Mag (cu gaz inert CO2), 6 dispozitive

·         TIG (cu gaz inert - argon), 1 dispozitiv

·         Sudura in puncte (tip mono-punct), 3 dispozitive

·          Sudura tip multi-punct, 1 instaltie cu 32 de capete de sudura simultana)

§  Therefore would require a ventilation system with heat recovery. This is an air handling unit specially designed to filter indoor air.

(De aceea ar fi necesar un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură. Aceasta este o unitate de tratare a aerului special concepută pentru filtrarea aerului din încăperi.)

·         A ventilation system with heat recovery and simultaneously provides ventilation needs and those of heating required. In winter mode the air is heated prior to introduction into the enclosure at a temperature higher than ambient temperature by means of a heat exchanger (heat exchanger). In this way supply air ventilation system with heat recovery will help cover the losses from the enclosure.

(Un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură asigură simultan şi necesităţile de ventilaţie cât şi pe cele de încălzire necesare. În regim de iarnă aerul este încălzit înainte de introducerea sa în incintă la o temperatură mai mare decât temperatura ambiantă cu ajutorul unui schimbător de căldură (recuperator de căldură). În acest fel aerul introdus de sistemul de ventilaţie cu recuperare de căldura va contribui la acoperirea pierderilor de căldură ale incintei.)

·         Extraction of the foul air ventilation system with heat recovery is after it crosses the room in order to be recycled. In a heat exchanger (plate exchanger) is exchanged thermal energy of warm polluted air extracted from the inside to the cool air filtered came from outside. In hot weather ventilation with heat recovery works in reverse.

(Extragerea aerului viciat de către acest sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură se face după ce acesta traversează camerele în scopul de a fi recirculat. Într-un recuperator de căldură (schimbător în plăci) se face schimbul energiei termice dintre aerul cald viciat, extras din interior către aerul rece filtrat, venit din exterior. În anotimpul cald un sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură funcţionează în sens invers.)

·         The purpose of these ventilation systems with heat recovery is to ensure conditions for air purity and suitable microclimate work of the man and the nature of the technological process. Achieving these requirements with ventilation systems with heat recovery helps maintain the working capacity, the elimination of occupational diseases, raising labor productivity, product quality etc.

(Scopul acestor sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură este acela de a asigura condiţiile de puritate a aerului şi a microclimei corespunzătoare activităţii depuse de om şi a naturii procesului tehnologic. Realizarea acestor cerinţe cu sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură contribuie la menţinerea capacităţii de muncă, la înlăturarea îmbolnăvirilor profesionale, la ridicarea productivităţii muncii, a calităţii produselor etc.)

§  Another option would be: active carbon filters to eliminate and reduce air pollutants from exhaust air.

(O alta varianta ar fi: filtre cu carbune activ pentru eliminarea si reducerea concentratiilor de poluanti atmosferici din aerul exhaustat. )

·         Activated carbon filters are effective for retaining the substances and pollutants: carbon gases from welding gases from foundries, exhaust gas from combustion engines and spark ignition engines, steam asphalt, adhesives, steam cleaners, etc.

(Filtrele cu carbune activ sunt eficiente pentru retinerea urmatoarelor substante si poluanti: fum, gaze provenite de la sudura, gaze provenite de la topitorii, gaze de evacuare provenite de la motoarele cu combustie si motoare cu aprindere prin scantei, vapori de asfalt, adezivi, vapori de detergenti, etc. )

·         Active carbon type "Polisorb" is one of the most popular natural porous structure and function as a vast network of microscopic channels extremely effective for capturing odors and impurities. Activated carbon type "Camsorb" is impregnated with potassium permanganate or other substances mixed with absorbent effect for a wide variety of gas and odor.

(Carbunele activ de tip "Polisorb" este una din cele mai cunoscute structuri naturale poroase si functioneaza ca o vasta retea de canale microscopice extrem de eficienta pentru captarea mirosurilor si impuritatilor. Carbunele activ de tip "Camsorb" este impregnat cu permanganat de potasiu sau cu alte amestecuri de substante cu efect absorbant pentru o larga varietate de gaze si miros.)

·         RECOMMENDATION: Version with active charcoal preaza best if our workshop as it requires replacement of the entire amount of air inside which leads to much lower costs of heat required. This variation is suitable for radiant heating system located at each workstation.

(RECOMANDARE: Varianta cu carbune activ se preaza cel mai bine in cazul atelierului nostru deoarece nu necesita inlocuirea intregii cantitati de aer din incinta ceea ce duce la costuri mult mai reduse de energie termica necesara. Aceasta variananta se preteaza la sistemul de incalzire radiant localizat la fiecare post de lucru.)

o    Lighting (Iluminat):

§  Unfortunately the building is partially underground basement lighting is 90% artificial windows are narrow and long and not provide sufficient light output.

(Din pacate la demisol cladirea este partial subterana si iluminarea este in proportie de 90% artificiala, ferestrele sunt inguste si lungi si nu asigura necesarul de flux luminos. )

§  The lighting is done with fluorescent lamps (neon). But they have a problem: due to lower wavelengths causes repetitive movements shadows very unpleasant and tiring for the human eye. Fluorescent light classical primed "blink" (filament lamps not such a problem because of the thermal inertia of the filaments, and no LED bulbs do not have this problem).

(Iluminarea se face cu ajutorul lampilor fluorescente (neoane). Insa acestea au o problema: din cauza lungimi de unda mici miscarile repetitive provoaca umbre foarte neplacute si obositoare pentru ochiul uman. Neoanele amorsate clasic “clipesc” (becurile cu filament nu au o astfel de problema din cauza inertiei termice a filamentelor, si nici becurile tip LED nu au aceasta problema). )

§  Discomfort it causes completely unnatural lighting neon tube classic primed overlooked danger. The light flashes with a frequency of 50 Hz - that is, 50 times per second. This discomfort has a unpleasant as possible: employees will lose a great deal of enthusiasm after a longer or shorter time spent in this atmosphere artificial lighting. Discomfort drives, and what is worse, it may even cause eye disorders or migraines / headaches. There is also a cold light and can cause depression and difficulty concentrating.

(Starea de disconfort pe care o provoacă iluminatul complet nenatural cu tuburi neon amorsate clasic este un pericol trecut cu vederea. Lumina pâlpâie cu o frecvenţă de 50 Hz – adica de 50 de ori pe secundă. Acest disconfort are un efect cât se poate de neplăcut: angajaţii îşi vor pierde o mare parte din entuziasm după un timp mai lung sau mai scurt petrecut în această atmosferă iluminată artificial. Disconfortul alungă, şi ce este mai grav, poate provoca chiar tulburări ale ochilor sau migrene/dureri de cap. De asemenea este o lumina rece si poate provoca depresie si dificultati de concentrare.)

§  RECOMMENDATION: replacing all fluorescent systems LED lighting systems with warm light (T warm- 3350-3400K).

(RECOMANDARE: inlocuirea tuturor sistemelor fluorescente cu sisteme de iluminat de tip LED cu lumina calda (T cald- 3350-3400K)).

·         Advantages of LED technology: Saves up to 40% from savers and 4 times more efficient than incandescent bulbs due to report lm / W, life of 50,000 h min, shock and vibration resistant, no mercury, lead or UV radiation emission, do not heat.

(Avantajele tehnologiei LED: Economie de energie pana la 40% fata de becurile economice si de 4 ori mai eficiente decat becurile incandescente datorita raportului lm/W, durata de viata de min 50.000 h, rezistent la socuri si vibratii, fara mercur, plumb sau emisii de radiatie UV, nu se incalzesc.)

·         New types of circuits SMD 3528 high power LED and SMD 5050 are now possible to replace old fluorescent tubes with LED tubes.

(Noile tipuri de circuite LED de mare putere SMD 3528 si SMD 5050 fac acum posibila inlocuirea vechilor tuburi fluorescente cu tuburi cu LED.)

·         Making a saving of up to 40% compared to conventional fluorescent tubes without starter or ballast for heating or flicker make the new generation of LED tubes ideal solution for industrial lighting

(Realizand o economie de pana la 40% fata de tuburile clasice fluorescente, fara starter sau balast, timp de incalzirea sau palpaire fac din noua generatie de tuburi cu LED solutia ideala pentru iluminatul industrial)

·         Every workplace needs 4 5W LED bulbs (ie maximum 20w / man). Now there are 2 bodies ie 96W 48W neon / man about 4 times less, and life cycle 8 times greater))

 (Fiecare loc de munca are nevoie de 4 becuri led de 5W (adica maxim 20w/om). Acum sunt 2 corpuri de neon de 48W adica 96W/om de circa 4 ori mai putin, iar ciclul de viata de 8 ori mai mare))

o    Toilets and cloakroom (Grupuri sanitare si vestiare)

§  When we bought the building there is no bathroom or cloakroom functional (the building was abandoned 10 years)

§  When the building was renovated first were made 2 bathrooms and one with shower. It was also made a locker (for men only). Women's locker was conducted later in a separate annex. Unfortunately none of these are not heated or ventilated. There is a dining room for employees but there is a minimal equipment for keeping and warming food brought by employees (no one refrigerator and one microwave, there is also a vending machine with milk, coffee, tea or hot chocolate). Also there is the dining room.

(Cand s-a renovat prima data cladirea au fost realizate 2 grupuri sanitare dintre care unul cu si cu dus. A fost realizat de asemenea si un vestiar (doar pentru barbati). Vestiarul femeilor a fost realizat mai tarziu intr-o anexa separata. Din pacate nici unul din acestea nu sunt incalzite sau ventilate. Nu exista o sala de mese pentru angajati insa exista o dotare minima pentru pastrarea si incalzirea hranei aduse de angajati (exista 1 frigider si 1 cuptor cu microunde, de asemenea mai exista un automat cu lapte, cafea, ceai sau ciocolata calda). De asemenea nu exista sala de mese.)

§  RECOMMENDATION:

·         creating a cloakroom and separate toilet for women (in a suitable space)

siguranta_muncii(crearea unui vestiar si grup sanitar separat pentru femei (intr-un spatiu adecvat))

·         renovation of the locker room and the toilet in men

(renovarea vestiarului si a grupului sanitar de la barbati)

·         creating a dining halls with all related facilities for employees' food warming

(crearea unei sali de mese cu toate dotarile aferente pentru incalzirea hranei angajatiilor)

·         realization of a heating and ventilation system in the changing rooms, toilets and dining room

(realizarea unui sistem de incalzire si ventilatie in cadrul vestiarelor, grupurilor sanitare si al salii de mese)

 

o    Labor safety (Siguranta muncii)

§  In cadrul companiei noastre angazatii direct productivi li se asigura un minim de echipament de protectie:

(In our company directly productive angazatii were given a minimum of clothing:)

·         http://www.health.state.mn.us/divs/hpcd/cdee/occhealth/images/wswslogo.gifLocksmith: Protective gowns, goggles, latex gloves, etc.

(Lacatusi: halat de protectie, ochelari de protectie, manusi cu latex, etc)

·         Welders: protective coat + leather apron, mask passive leather gloves

(Sudori: halat de protectie + sort de piele, masca pasiva, manusi de piele)

·         Unskilled: Protective gowns, goggles, latex gloves, etc.

(Necalificati: halat de protectie, ochelari de protectie, manusi cu latex, etc)

·         Painters: Protective gowns, goggles, rubber gloves, dust mask

(Vopsitori: halat de protectie, ochelari de protectie, manusi cauciuc, masca antipraf)

§  But these minimal protection systems should be improved by providing angazatiilor follows:

(Insa aceste minime sisteme de protectie ar trebui imbunatatite prin dotarea angazatiilor astfel:)

§  RECOMMENDATION:

·         Locksmith: combinezor summer / winter, with steel toecap boots, goggles, gloves latex, earplugs

(Lacatusi: combinezor vara/iarna, bocanci cu bombeu metalic, ochelari protectie, manusi latex, antifoane interne)

·         Welders: Fire-resistant combinezor Summer / Winter + leather apron, welding helmet automatic liquid crystal, steel toecap boots, gloves MIG-MAG welding, latex gloves

(Sudori: combinezor ingnifugat vara/iarna + sort de piele, masca de sudura automata cu cristale lichide, , bocanci cu bombeu metalic, manusi de protectie pentru sudura tip MIG-MAG, manusi cu latex)

·         Painters: Protective Suit (with hood, which provides complete protection against dust clothes and head paint) of the Anti-Chemical painter summer / winter resistant glove, full dust mask with fresh air supply, goggles (mist, resistant to both impact the mechanical and chemical action)

 (Vopsitori: Combinezon de protectie (cu gluga, ce asigura protectie completa hainelor si capului contra prafului de vopsea) antichimic de vopsitor vara/iarna, manusi antichimice, masca integrala antipraf cu aductiune de aer, ochelari de protectie (antiaburire, rezistenti atat la impact mecanic cat si la actiunea substantelor chimice))

 

 

 

Project Manager

Eng Dragos Preda

 

 

 

Derulare proiect CSR – CSR Project

 

Echipament de protectie pentru

sectia de vopsitorie electrostatica

sau sectia de asamblare

Protective equipment for

electrostatic painting department

or ansambling department

20151125_163923.jpg

20151208_135727.jpg

 

 

20151126_091935.jpg

20151125_163929.jpg

 

 

20151221_135955.jpg

20151221_140026.jpg

Schimbare tuturor corpurilor de iluminat pe solutie LED

De la 40W la 15W de fiecare lampa. Total lampi 90 de bucati

Economie de energie de 2250W/ora, 22.5kW/zi

Change all light bulbs with LED solutions

From each lamp 40W to 18W. Total lamps 75 pieces

Saves 2250W/hour, 22.5kw/day

 

 

20151208_135754.jpg

20151208_135706.jpg

 

 

20151208_135628.jpg

20160614_093104.jpg

 

 

Realizarea sistemului integrat de ventilatie

(The integrated system of ventilation)

 

 

20160613_165139.jpg

20160613_165131.jpg

 

 

Realizarea sistemului integrat de incalzire cu radiatie neagra

(The integrated system of black radiaton)

 

 

 

20160613_165153.jpg

20160614_093126.jpg

 

 

Renovarea interioara a spatiilor de productie

Renovation of the interior spaces of production

 

 

20160613_165113.jpg

20160613_165221.jpg

 

 

20160613_165204.jpg

20160613_165239.jpg

 

 

20160613_165230.jpg

20160613_165301.jpg

 

 

20160613_165255.jpg

20160613_165353.jpg

 

 

20160613_165335.jpg

20160613_165438.jpg

 

 

20160613_165406.jpg

 

 

Renovarea exterioara (partial)

Exterior renovation (partially)

20160614_093020.jpg

20160614_093027.jpg

 

 

 

 

20160611_094445.jpg

20160611_094447.jpg

 

 

IMG-20160601-WA0001.jpeg

IMG-20160611-WA0002.jpeg

 

 

IMG-20160611-WA0006.jpeg

IMG-20160611-WA0008.jpeg

 

 

IMG-20160611-WA0012.jpeg

IMG-20160611-WA0014.jpeg

 

 

IMG-20160611-WA0016.jpeg