image001.jpg

Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei prin

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014

în cadrul domeniului de finanţare Inovare în Industria Verde România

 

image004.jpg

Proiectul va aborda un sector de piaţă de nişă, acela al generatoarelor eoliene de energie electrică pentru consumatori mici sau medii. Se consideră că acest sector are un potenţial economic mare, înscriindu-se în strategia naţională şi europeană de înlocuire a combustibililor fosili sau cei de energie nucleară prin utilizarea surselor de energie regenerabila. Pentru mai multe informații privind potențialul energiei eoliene la nivel mondial a se vedea World Wind Energy Report 2012 și World Wind Energy Report 2013.

În acest scop ROLIX va concepe şi executa în întregime un produs nou (100% realizat în cadrul companiei), adaptat specificului României, sub forma unui model industrial care ulterior va fi introdus în producţie de serie şi pe piaţă.

The project will address a niche market sector, the one of wind turbines that produce electricity for small or medium consumers. It is considered that this sector has a great economic potential, given the strategies at national and european levels encouraging green energy production and services. For more information regarding the wind energetic potential  worldwide please see World Wind Energy Report 2012 and World Wind Energy Report 2013.

For this purpose ROLIX will design and execute entirely a new product (100% made in the company), adapted to the specific Romanian conditions, initially as an industrial model, and after project end following to enter mass production and being marketed.

 

Proiectul vizează realizarea a 4 turbine eoliane cu ax vertical, adaptate la condiţii urbane sau rurale, care să funcţioneze optim în condiţiile de vânt ale României (unde viteza vântului este sub 7 m/s pentru 60% din teritoriu, inclusiv zona Bucureşti).

Caracteristicile previzionale ale produsului sunt următoarele:

- putere instalată între 3-12 kW;

- varianta constructivă a rotorului: rotor dublu/triplu, cu axă verticală;- viteza vântului minimă de pornire a turbinei: 2,5 m/s; (Tabel conversie viteza vant)

- viteza vântului nominală de funcţionare a turbinei: 3 ... 15 m/s;

- viteza vântului maximă de funcţionare a turbinei: 100km/h (~28m/s);

- preţul ţintă al produsului de serie mai mic cu 20% decât al produselor similare pe piaţă.

Cele 4 turbine eoliene vor fi instalate in 4 locatii diferite pentru a fi monitorizate in conditii diferite de vânt.

The project intends to produce a 4 vertical wind turbine, adapted to urban or rural areas, operational in the windy conditions of Romania (where wind speed is below 7 m/s for more than 60% of the territory, including Bucharest).

The foreseeable characteristics of the product are:

- 3-12 kW installed power;

- the embodiment of the rotor: rotor dual vertical axis;

- minimum wind speed for turbine start: 2.5 m / s; (wind speed)

- rated wind speed for turbine operation: 9 ... 15 m / s;

- maximum operating speed of the wind turbine: ~28 m / s;

- product target price with 20% less than other similar products on the market

The 4 wind turbines will be installed in 4 different locations to be monitored in different wind conditions.

 

Activitățile detaliate ale proiectului, împreună cu planificarea acestora pe parcursul perioadei de implementare a acestuia, se regăsesc în Planul de Implementare al Proiectului (PIP)

The detailed project activities, and the corresponding implementation plan over the project implementation period, could be found in Project Implementation Plan (PIP)

 

image011.jpg

 

Fotografii (project galery pictures)

Video 1 (Bragadiru - turbine instalation)

Video 2 (Bucuresti – turbine runing)

Video 3 (plasma cuting)

Brosura promovare proiect (leafet)

Monitorizare turbine eoliene instalate (WWW monitoring the wind-turbine)

2015.12-2016.04 CSR (Corporate Social Responsibility - Responsabilitate Sociala Corporativa)

Reserch&Development December 2015 – April 2016

2016.09 Prezenta pe media (TVR1 – tv reportage)

2016.09 - Prezenta pe media (link Revista Economica), sau pdf

2016.11 Prezenta pe media (link StartUpCafe), sau pdf

2017.02 Prezenta pe media (link Revista Cariere), sau pdf

 

 

 

DERULARE PROIECT            PROJECT PROGRESS

 

Date

Activitate

Activity

22/07/2014

Semnare contract

Signing of the contract

22/07/2014

Lansare proiect

Project launching

22/07/2014

Lansare pagina web dedicata proiectului

Dedicated web page operational

Etapa 1

Step 1:

23/07/2014

Inceperea procesului de achizitie echipamente (e1)

Start the acquisition process equipment (e1)

23/07/2014

Managemetul financiar

Financial management

01/09/2014

Monitorizarea și evaluarea activităților proiectului și obținerea rezultatelor

Monitoring and evaluation of the project activities and achievement of results

15/09/2014

2. Determinare caracteristici turbina eoliena

Această fază are ca scop determinarea caracteristicilor tehnice, funcționale și constructive ale noului produs (diferite dimensiuni) care urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului. În îndeplinirea acestui obiectiv, vom lua în considerare realizările la nivel mondial în domeniul (în termeni de construcție, funcționalitate și preț).

2. Determination the wind turbine characteristics

This phase aims at determining the technical, functional and constructive features of the new product (different dimensions range) to be developed within the project. In fulfilling this objective we will consider achievements worldwide in the field (in terms of construction, functionality and price).

 

2.1 - Studiu tehnic privind soluțiile constructive și funcționale utilizate în întreaga lume pentru turbine eoliene verticale

Obiectivul acestei lucrări este de a analiza caracteristicile turbinei eoliene verticale produs la nivel mondial. Probleme / indicatori care vor fi luate în considerare pentru acest studiu va cuprinde: construcția, funcționarea, domeniul de utilizare, preț, execuție specifice și costurile de operare, etc

2.1 - Technical study on constructive and functional solutions used worldwide for vertical wind turbines

The objective of this work is to review the characteristics of the vertical wind turbine produced at worldwide. Issues/indicators that will be taken into consideration for the study will comprise: construction, operation, field of use, price, specific execution and operating costs etc.

 

2.2 Studiu pentru setare caracteristicile tehnice / functionale ale turbinei eoliene, adaptate la resurse eoliene din România

În această etapă se definesc principalele caracteristici ale turbinei eoliene care vor fi produse, luând în considerare aspectele specifice ale pieței interne și având în vedere condițiile de vânt naturale din România.

2.2 Research for seting-up the technical / functional characteristics of the wind turbine, adapted to Romanian wind resources

In this stage there are defined the main features of the wind turbine that will be produced, taking into account the specific aspects of the internal market and given the natural wind conditions in Romania.

 

2.3 - Stabilirea caracteristicilor structurale și funcționale ale turbinei eoliene verticale cu rotor dublu efect (model industrial)

Această etapă continuă determinările anterioare, obiectivul său principal fiind acela de a stabili în detaliu geometria și dimensiunile pieselor active ale turbinei (rotor, transmisii mecanice, rulmenți, echipamente electrice, etc).

2.3 – Establishing the structural and functional characteristics of the vertical wind turbine with double effect rotor (Industrial Model)

This stage continues the previous determinations, its main objective being to establish in detail the geometry and dimensions of the active parts of the turbine (rotor, mechanical transmission, bearings, electrical equipment, etc.).

25/10/2010

Finalizarea procesului de achizitie echipamente

Finish the acquisition process equipment

01.10.2014

30.11.2014

3. Definirea tehnologie & Specificatii tehnice

In stadiul III sunt avute în vedere: realizarea unui model experimental la scară mică, în scopul de a studia comportamentul funcțional, elaborarea specificațiilor tehnice pentru executarea desenului sau modelului industrial și echipamente tehnologice / utilitati / unelte necesare.

3. Define technology & technical specifications

In stage III there are envisaged: the execution of a small scale experimental model in order to study the functional behavior, development of the technical specifications for executing the industrial design and the technological equipment/utilities/tools required.

01.11.2015

15.01.2015

Activitatea 3.1 - Studiu privind tehnologia și echipamentul pentru executarea turbinei eoliene (model industrial)

Obiectivele acestei etape sunt de a dezvolta tehnologia de execuție și cerințele de echipamente (unelte, SDV) pentru turbine eoliene pentru producția de masă.

Activity 3.1 - Study regarding the technology and the equipment for the execution of the wind turbine (Industrial Model)

The objectives of this stage are to develop the execution technology and the equipment requirements (tools, SDV) for the wind turbine for mass production.

01.12.2015

30.01.2015

Activitatea 3 0.2 - Dezvoltarea și testarea modelului experimental la scară mică

În această activitate se desfășoară sub-sarcini distincte:

- execuție, la scară mică, a unui model experimental al turbinei eoliene, în funcție de soluția identificată în activitatea anterioară;

- construirea tunelul de vânt pentru testarea modelului

- testarea modelului in tunelul aerodinamic pentru a studia modul în care funcționează

Activity 3 .2 - Development and testing the small scale exeperimental model

In this activity distinct subtasks are performed:

- execution, at small scale, of an experimental model of the wind turbine, according to the solution identified under previous activity;

- building the wind tunnel for testing the model

- testing the model into the wind tunnel to study how it works

01.01.2015

30.02.2015

 

Activitatea 3.3 - Dezvoltarea specificațiilor tehnice pentru subansambluri ale turbinei eoliene (model industrial)

Obiectivul principal al acestei activități este de a dezvolta specificațiile tehnice pentru producerea subansamblurilor / module noi, precum și desene tehnice 2D și 3D ale întregului sistem de turbine eoliene - mai multe opțiuni constructive și funcționale.

Activity 3.3 – Development of the technical specifications for the sub-assemblies of the wind turbine (Industrial Model)

The main objective of this activity is to develop the technical specifications for producing the sub-assemblies / new modules, as well as 2D and 3D technical drawings of the entire system of the wind turbine - several constructive and functional options.

Activitatea 4  Executie

Executie/realizare subansambluri specifice (rotor cu dublu efect, sistem de fixare)  a centralei eoliene verticale (Model Industrial). Această activitate are ca obiective execuţia părţilor de noutate a sistemului (rotorul, suportul de fixare, accesorii etc). Este prevăzută o achiziţie de materiale – subansambluri electrice, mecanice (transmisia mecanica specifică, subansambluri electrice).

Activity 4. Execution

Execution / implementation specific assemblies (rotor double effect, fastening) vertical wind plant (Industrial Model). This activity aims parties novelty execution system (rotor, bracket, accessories etc). It includes a purchase of equipment - electrical subassemblies, mechanical (specific mechanical transmission, electrical assemblies).

01.03.2015

30.06.2015

Activitatea 4.1 – Realizarea subansamblelor turbinei eoliene (metalice)

-          Turnurile de sustinere

-          Talpa de prindere de sol

-          Suportul de prindere talpa sol (intra in beton)

-          Suportii prinde sufa (intinzatoarele prindere de sol)

-          Flanse prindere pale (contine si lagare de rulmenti)

-          Brate prindere pale

-          Suport port magneti

-          Pale turbina

Activity 4.1 - Making sub-assemblies wind turbine

-          Supporting towers

-          Grip sole ground

-          Grip sole ground support (in concrete)

-          Carriers catch steel cable (tensioners grip the ground)

-          Pale clamping flanges (contains bearings)

-          Arms paddle attachment

-          Support magnets port

01.02.2015

30.03.2015

Activitatea 4.2 – Realizarea subansamblelor turbinei eoliene (generator)

-          Realizarea bobinelor din sarma de cupru (diverse variante si grosimi)

-          Realizarea matritei generatorului

-          Realizarea ansamblului de generator si turnarea rasinei epoxidice

Activity 4.2 - Making wind turbine assemblies (generator)

-          Making coils of copper wire (different versions and thicknesses)

-          Making the mold

-          Making the generator assembly and pouring epoxy resin

15.03.2015

30.06.2015

 Activitatea 4.3 – Realizarea modulului de frana electrodinamica (protectie la furtuna)

-          Realizarea studiului teoretic de frana electrodinamica cu actionare automata in functie de viteza de rotatie a turbinei.

-          Acesta frana functioneaza astfel: daca se trece peste o limita de viteza admisa (voltaj mai mare 800V) intra in functiune prima treapta de protectie (rezistenta trifazica de 3.5kW), daca viteza continua sa creasca intra in functiune (peste 900V) a doua protectie (a doua rezistenta)

-          Acest sistem de franare se foloseste doar in cazul in care nu exista consumatori electrici on-line

Activity 4.3 - Making the electrodynamic brake module (storm protection)

-          Establishing the theoretical study of electrodynamics brake operated and automatic rotation speed of the turbine.

-          The brake works like this: if you go over a speed limit (higher voltage 800V) comes into operation the first stage of protection (resistance to 3.5kW and three phase), if the speed continues to increase kicks in (over 900V) second protection (second resistance)

-          The brake system is only used where no electrical consumers online

15.03.2015

30.06.2015

Activitatea 4.4 – Teste generator

-          Montarea generatorului pe bancul de probe ce simuleaza diverse viteze de rotatie a turbinei

-          Simularea vitezei vantului intre 0.5-70km/ora

-          Realizarea de grafice cu rezultatele voltajelor obtinute cu sau fara consumatori integrati

-          Multiple schimbari in geometria bobinelor (numar de spire, grosime sarma, forma bobinaj, etc)

Activity 4.4 - Tests generator

- Installation on the test bench generator that simulates different rotational speeds of the turbine

- Simulation of wind speed between 0.5-70km / hour

- Develop graphic voltages results obtained with or without integrated consumer

- Multiple changes in coil geometry (number of turns, wire thickness, shape winding, etc.)

15.06.2015

15.09.2015

Activitatea 4.5 - Montaj sistem, probe functionale generale,  a centralei eoliene verticale (Model Industrial)

-          În cadrul acestei activităţi se va definitiva varianta constructivă a centralei eoliene şi se vor face probele funcţionale de bază ale acesteia.

-          Centrala eoliana verticală (model industrial) – conţine sistemul integrat de producere a curentului electric din energia eoliană, dotat cu toate accesoriile necesare.

-          Raport de validare a performanţelor (raport tehnic cu înregistrarea performanţelor centralei eoliene instalată în două locaţia de funcţionare);

Activity 4.5 - Mounting system, general functional tests, vertical wind plant (Industrial Model)

- In this activity will finalize the embodiment of the wind farm and will make its basic functional tests.

- Vertical wind turbine (industrial model) - contains the integrated production of electricity from wind, equipped with all necessary accessories

- Performance Validation Report (technical report record performance of wind power installed in two operating location);

01.04.2015

30.07.2015

 Activitatea 5.1 – Realizarea modulului achizitionare date microcontroler si meteo (Monitorizarea si memorarea parametrilor de mediu)

-          Realizarea studiului teoretic pentru modulul achizitie date meteorologice si de functionalitate a turbinei sau frana electrodinamica

-          Data logger ce permite monitorizarea eficientă a masuratorilor. Un sistem de colectare date ce poate înregistra valorile măsurate de la maxim 50 de senzori.

-          Nu necesita legatura cu calculatorul sau sursa de alimentare 

-          Fiecare fisier are urmatorul format: pe un rand sunt scrise datele, dupa cum urmeaza:

o   - zi/luna/an,

o   - ora:minut,

o   - temperatura (in grade C),(Interval masurare temperatura -35...80C)

o   - umiditate (in %),( Interval masurare umiditate 0...100% RH)

o   - precipitatii (in mm),

o   - viteza vant (in km/h),

o   - directia vantului (directia din care vantul a batut cel mai des),

§      0 - N

§      1 - NE

§      2 - E

§      3 - SE

§      4 - S

§      5 - SV

§      6 - V

§      7 - NV

o   - indicator baterie (0 pentru OK, 1 pentru descarcata),

o   - nivel frana (0, 1, 2, 3 sau 4),

§      0 - nu s-a pus frana

§      1 - este cuplata R1

§      2 - este cuplata R2

§      3 - sunt cuplate R1 si R2

§      4 - sunt cuplate R1, R2 si R3

o   - tensiune centrala (in V),

o   - curent centrala (in A),

o   - tensiune baterie (in V),

o   - temperatura stator (in grade C),

o   - putere instantanee (in W),

o   - putere maxima (in W),

o   - putere medie (in W)

o   - Erori:

§     1. Daca temperatura si umiditatea au valoarea -99 (sau orice sub -70) inseamna ca senzorul de vreme nu comunica cu microcontrolerul principal. Implicit, nici valorile pentru vant si precipitatii nu sunt bune.

§     2. Daca temperatura statorului este -99 inseamna ca nu este conexiune intre microcontrolerul principal si microcontrolerul ce se ocupa de citirea temperaturii statorului.

§     3. Daca temperatura statorului este -98 inseamna ca nu este conexiune intre microcontrolerul ce se ocupa de citirea temperaturii statorului si senzorul din stator.

§     - 4. Daca tensiunea si/sau curentul au valoarea -99 inseamna ca nu este conexiune intre microcontrolerul principal si microcontrolerul ce se ocupa de frana.

-          Realizarea practica a cablajelor pentru controlerul general cat si cel al modului meteo

-          Este prevazut un afişaj grafic mare  care prezintă datele colectate ca valori măsurate

-          Configurare prin intermediul tastaturii

-          Interfata rapida de comunicatie: USB

-          Toate datele coletate de senzori sunt inregistrate pe un micro SD la un interval prestabilit (1-100minute)

Activity 5.1 - Making microcontroller and forecast data acquisition module

- Making theoretical meteo-study data acquisition module and functionality of the turbine or brake electrodynamics

- Each file has the following format: one row data is written as follows:

- day / month / year

- hour: minutes

- the temperature (in degrees C),

- humidity (in%)

- rainfall (in mm)

- wind speed (in km / h)

- wind direction (the direction from which the wind knocked most often)

0 - N

1 - NE

2 - E

3 - SE

4 - S

5 - SV

6 - V

7 - NV

- battery indicator (0 for OK, 1 discharged)

- brake levels (0, 1, 2, 3 or 4),

0 - not put brake

1 - coupled R1

2 - coupled R2

3 - R1 and R2 are coupled

4 - are connected to R1, R2 and R3

- central voltage (V)

- the current station (in A)

- battery voltage (V)

- stator temperature (in degrees C)

- instantaneous power (in W)

- maximum power (in W)

- average power (in W)

- Errors:

1. If the temperature and humidity are set to -99 (or any sub -70) means that the sensor while not communicate with the main microcontroller. By default, no wind and precipitation values ​​are not good.

2. If the stator temperature is -99 means no connection between the main microcontroller and microcontroller which deals with the stator temperature reading.

3. If the stator temperature is -98 means no connection between the microcontroller which deals with reading and stator temperature sensor in the stator.

- 4. If the voltage and / or current have -99 value means no connection between the main microcontroller and microcontroller which deals brake.

- Establish practically the harness of the controller general and weather modul

- It provided a large graphical display showing collected data as measured values

- Configuration via the keyboard

- Rapid communication interface: USB

- All data sensors parcels are recorded on a micro SD at a preset interval (1-100minute)

15.05.2015

30.06.2017

Activitatea 5.2 – Realizarea modulului GPRS

-          Realizarea conceptului de comunicatie date prin radio transmisie digitala tip GPRS

-          Modulul trebuie sa suporte urmatoarele protocoale: GSM, TCP / UDP, HTTP over GPRS, DTMF, SMS si alte functii specifice cardului de memorie.

-          Antena GSM integrata si conector uFL pentru antena externa.

-          Slot pentru card de memorie micro SD (modul de 32GB unde se stocheaza toate datele colectate de microcontroler)

-          Comunicatia seriala este facuta printr-un convertor de nivel logic

-          Exista posibilitatea de suprascriere date cand memoria este plina, masurare parametrii, praguri de alarma programabile MIN/MAX

Activity 5.2  - Establish GPRS module

- Making theoretical study of Communication digital radio data transmission GPRS

- The module must support the following protocols: GSM, TCP / UDP, HTTP over GPRS, DTMF, SMS and other functions specific card.

- Integrated GSM antenna and connector for external antenna uFL.

- Slot for micro SD memory card (32GB mode where it stores all data collected by the microcontroller)

- Serial communication is done through a logical level converter

- It is possible to overwrite data when the memory is full, measuring parameters, programmable alarm thresholds MIN / MAX

01.07.2015

14.08.2015

Activitatea 5.3 – Aplicatia soft

-          Realizarea conceptului de pagina web si baza de date

-          Toate datele sunt colectate prin modulul GPRS si descarcate intr-un server dedicat aplicatie de monitorizare turbine eoliene

-          Accesul se face la http://turbineeoliene.rolix.ro/application/login

-          Pe baza unui user name si a unei parole prestabilite de administratorul site-ului se pot accesa securizat datele de monitorizare a fiecarei locatii in care s-a facut instalarea turbinelor eoliene

-          Se pot vizualiza si filtra datele trimise de modulele de achizitie

-          Se pot realiza analize complexe dupa numeroase criterii de selectie

-          Se pot exporta datele analizate in excel

-          Se pot genera grafice pentru numerosi parametrii

-          Se pot filtra grafice dupa intrevale de timp dorite

-          Se pot exporta grafice in diverse formate de fisiere (pdf, jpg, png, etc)

-          Se pot vizualiza nomenclatoarele cu diverse informatii standard

-          Se pot stabili limite de alerte in caz de avarie sau parametrii depasiti (viteze ale vantului foarte mari, temperaturi prea inalte sau prea scazute, nivel de precipitatii prea ridicat, etc)

 

Activity 5.3 - The software

- Concept of the website and database

- All data are collected through GPRS module and loaded in a dedicated application server monitoring wind turbines

- Access is http://turbineeoliene.rolix.ro/application/login

- Based on a user name and a password predetermined of the administrator can securely access the monitoring data of each location where wind turbines were installed

- You can view and filter data acquisition modules sent

- It can perform complex analysis after numerous selection criteria

- You can export the data analyzed in Excel

- It can generate graphs for many parameters

- You can filter the graphics by time intervals desired

- You can export graphics files in a various formats (pdf, jpg, png, etc.)

- You can view various information standard nomenclatures

- You can set limits for emergency alerts or parameters exceed (very high wind speeds, temperatures too high or too low, too high level of rainfall, etc.)

20.08.2014

14.08.2015

Activitatea 6. - Management de proiect

-          În cadrul acestei activităţi sunt monitorizate permanent progresele proiectului în decursul derulării, elaborarea rapoartelor de început, rapoartelor de progress, raportul final. De asemenea  sunt verificate toate rezultatele propuse a fi realizate pe parcursul proiectului.

-          Managementul proiectului din partea organizaţiei de cercetare, pentru activităţile de cercetare cuprinse în proiect, este asigurat de o echipă multidiciplinară de specialişti cu mare experienţă şi prestigiu, dar şi de tineri absolvenţi ai unor institute de învăţământ superior.

-          Se va urmări concentrarea resurselor umane pentru realizarea obiectivului propus, precum şi desfăşurarea activităţilor specifice, în termenele stabilite.

-          Fiecare fază din cadrul prezentului proiect constituie obiectul de activitate a cel puţin unui colectiv de specialişti, iar resursele materiale, financiare şi umane alocate, contribuie în contextul organizatoric specific, la îndeplinirea obiectivelor stabilite. Cercetările se vor desfăşura într-un cadru organizat, pe baza metodologiei propuse în prezenta lucrare, ce utilizează experienţa colectivului, obţinută cu ocazia cercetărilor anterioare.

6. Activity - Project Management

- In this activity are constantly monitored during the course of the project's progress, reporting the start, progress reports, final report. Also check all results are proposed to be achieved during the project.

- Project management of the organization of research, for research in the project is provided by a multidisciplinary team of specialists with experience and prestige, but also young graduates of higher education institutions.

- It is intended to concentrate human resources to achieve the proposed objective and activities specific deadlines.

- Each phase of this project is the subject of the activity of at least one group of specialists and material resources, financial and human resources, organizational context specific contribute to the objectives set. The research will be conducted in an organized, based on the methodology proposed in this paper, using the collective experience obtained during previous research.

 

 

Probleme

Technical issues

 

·         am intampinat mai multe dificultati tehnice in realizarea generatorului de curent la puteri mari (peste 6.5kW)

o   desi calculele matematice teoretice credem ca au fost corecte in practica s-a dovedit ca pot aparea diversi factori neprevazuti care pot influenta in mod negativ rezultatul final al testelor uzinale sau de pe teren

o   Pentru a testa in conditii cat mai apropiate de realitate am realizat in plus fata de planul proiectului un banc de test ce simuleaza (mecanic) conditii de vant la diverse viteze ale acestuia. Acest banc de probe poate testa orice fel de generator cu puteri cuprinse intre 0.5 si 10kw.

o   bobinele statorului s-au incalzit din cauza densitatii prea mari de energie intr-un spatiu prea mic al lacasului bobinei (am facut incercari multiple cu diverse diametre de sarma)

o   placa metalica port magneti pentru dimensiuni de peste 600mm a fost dificil de realizat din cauza realizarii unei concentricitati adecvate si a unei echilibrari dinamice

o   initial s-au folosit magneti de neodim de 40*20*10mm (N30) insa s-au dovedit insuficienti pentru realizarea unei densitati de camp magnetic pentru generatorul de peste 6.5kw. In consecinta am facut mai multe incercari si am ajuns la un magnet cu dimensiunea de 60*30*15mm (N45) ceea ce este aproape maximul de magnetilor existenti pe piata.

o   Pentru realizarea franei electrodinamice s-au folosit componente electronice care aveau influenta negativa (campuri magnetice parazite) asupra altor componente din sistem.

o   Dupa numeroase incercari si teste am gasit o solutie acceptabila de ecranare a acestor paraziti.

We are kindly asking you to accept the postponing of the project Final Report from April 30, 2015 until August 15, 2015. There are two main reasons that stand for this request and these are described in the following paragraphs.

1.       We encountered several technical difficulties in producing the high power generator (for over 6.5kW), as explained below:

·         Although the theoretical mathematical calculations were accurate, in practice it turned out that various unforeseen factors may occur that could adversely affect the final result of the tests in the factory or on field.

·         To test the turbines in conditions closest to the reality, we realized, additionally to the project plan, a test bench which mechanically simulates wind conditions at different speeds. This test bench can test any kind of generator with power ranging from 0.5 to 10kw.

·         The stator coils have been warmed due to excessive energy density in a too restricted space in which the coils stand (we made multiple attempts with different wire diameters).

·         The metal plate for carrying magnets over 600 mm was difficult to manufacture due to the need of achieving a proper concentricity and a dynamic balancing.

·         Initially there were used neodymium magnets of 40 *20*10 mm (N30) but they proved insufficient as to achieve the density of a magnetic field for the over 6.5kw power generator. Consequently, we made several attempts and got to a magnet size of 60*30*15 mm (N45), which is nearly the maximum dimension of the magnets found on the market.

·         To achieve an electro-dynamic braking, we have used electronic components which had negative influence (interference magnetic fields) on other system components. After many trials and tests we have found an acceptable solution for shielding these parasites.

01.12

Feb 2016

Activitatea 7. - Realizarea unui invertor de tensiune cu o gama mai larga de tensiuni fata de ceea ce se gaseste pe piata

 

Acest tip de invertor pe care dorim sa-l realizam a aparut din necesitatea de a oferi clientilor nostri o solutie completa si integrata de sursa de energie neconventionala.

 

In cadrul proiectului dezvoltat prin Norway Grants am realizat:

-  generator energie electrica

-  sistem de pale si actionare mecanica

-  turnul ce sustine turbina eoliana

- sistem complex de monitorizare a parametrilor de functionare a generatorului (pagina web)

- statie meteo

 

Insa partea de legare la sistemul national de electricitate sau in baterii am lasat-o in seama unor sisteme cumparate de la alti furnizori. Aceste sisteme functioneaza insa au multe dezavantaje:

- nu foloseste toata puterea generata de turbina noastra (gama de voltaje este de la 350V in sus, iar turbina noastra pleaca de la 10V in sus). Cand vantul sufla cu putere mica spre medie sistemul nu introduce curent in retea, acesta asteptand pana ajunge la voltajul minim acceptat de acesta.

- Toate sisteme de pe piata sunt fie on-grid fie off-grid. Noi dorim sa unim cele 2 variante intr-un singur dispozitiv care sa trimita curent direct in retea fie sa incarce baterii. Acest sistem va putea fi de asemenea monitorizat pe web de catre client.

 

Sistemul nostru va monitoriza permament productia de energie neconventionale fie ca este eoliana, solara sau hidro si in cazul in care constata ca tensiunea va scadea sub un anumit prag va decide sa treaca pe baterii sau daca acestea sau descarcat sa treaca pe sistemul national.)

Activity 7 - Making a voltage inverter with a wider range of voltages than what is on the market

 

This type of inverter that we want to achieve emerged from the need to offer our customers a complete and integrated unconventional energy source.

 

The project developed by Norway Grants we realized:

- Electricity generator

- Pale and mechanical control system

- Supports wind turbine tower

- Comprehensive monitoring system operating parameters generator (WEB)

- Weather station

 

But the binding national electricity system or batteries have left it out of systems purchased from other suppliers. These systems operate but have many disadvantages:

- Do not use all our power turbine generator (voltage range is from 350V up and our turbine goes up to 10V). When the wind blows down low to medium current system does not enter the network, waiting until it reaches the minimum acceptable voltage of it.

- All systems on the market are either on-grid or off-grid. We want to unite the two versions into a single device to send direct current network or to charge batteries. This system can also be monitored by the web client.

 

Our system will monitor energy production unconventional permament be it wind, solar or hydro and if it finds that the voltage will fall below a certain threshold will decide to pass on or downloaded batteries or if they pass the national system.

 

 

 

 

image10.jpg